Home > Huawei > Huawei-certification

All Huawei-certification Certification Exams

Exam Code Exam Name
HC-035-411-ENU Huawei Certified Network Professional-GSM
HC-035-420-CHS Huawei Certified Network Associate-WCDMA
HC-035-420-ENU Huawei Certified Network Associate-WCDMA
HC-035-421-CHS Huawei Certified Network Professional-WCDMA
HC-035-421-ENU Huawei Certified Network Professional-WCDMA
HC-035-430-CHS Huawei Certified Network Associate-TD-SCDMA
HC-035-431-CHS Huawei Certified Network Professional-TD-SCDMA
HC-035-440-CHS Huawei Certified Network Associate-CDMA
HC-035-440-ENU Huawei Certified Network Associate-CDMA
HC-035-441-CHS Huawei Certified Network Professional-CDMA
HC-035-441-ENU Huawei Certified Network Professional-CDMA
HC-035-451-ENU Huawei Certified Network Professional-Wimax
HC-035-510-CHS Huawei Certified Network Associate - GSM RNP & RNO
HC-035-510-ENU Huawei Certified Network Associate - GSM RNP & RNO
HC-035-511-CHS Huawei Certified Network Professional-GSM RNP&RNO
HC-035-511-ENU Huawei Certified Network Professional-GSM RNP&RNO
HC-035-520-CHS Huawei Certified Network Associate-WCDMA RNP&RNO
HC-035-520-ENU Huawei Certified Network Associate-WCDMA RNP&RNO
HC-035-521-CHS Huawei Certified Network Professional - WCDMA RNP & RNO
HC-035-521-ENU Huawei Certified Network Professional - WCDMA RNP & RNO
HC-035-530-CHS Huawei Certified Network Associate-TD-SCDMA RNP&RNO
HC-035-531-CHS Huawei Certified Network Professional-TD-SCDMA RNP&RNO
HC-035-540-CHS Huawei Certified Network Associate-CDMA RNP&RNO
HC-035-540-ENU Huawei Certified Network Associate - CDMA RNP & RNO
HC-035-541-CHS Huawei Certified Network Professional-CDMA RNP&RNO
HC-035-541-ENU Huawei Certified Network Professional-CDMA RNP&RNO
HC-035-550-ENU Huawei Certified Network Associate - Microwave RNP
HC-035-551-ENU Huawei Certified Network Professional-Microwave RN
HC-035-610-CHS Huawei Certified Network Associate-Site and Power
HC-035-610-ENU Huawei Certified Network Associate - Primary Power System
HC-035-620-CHS Huawei Certified Network Associate-Hybrid Power Supply
HC-035-620-ENU Huawei Certified Network Associate - Hybrid Power Supply
HC-035-700-CHS Huawei Certified Network Associate-SW Common
HC-035-700-ENU Huawei Certified Network Associate - SW Common
HC-035-705-CHS Huawei Certified Network Associate - SW DH
HC-035-710-CHS Huawei Certified Network Associate-SW IVAS
HC-035-710-ENU Huawei Certified Network Associate - SW IVAS
HC-035-715-CHS Huawei Certified Network Associate-SW SMS
HC-035-715-ENU Huawei Certified Network Associate - SW SMS
HC-035-720-ENU Huawei Certified Network Associate-SW MBB
HC-035-730-CHS Huawei Certified Network Associate-SW IPCC/DT
HC-035-730-ENU Huawei Certified Network Associate-SW IPCC/DT
HC-035-735-CHS Huawei Certified Network Associate-SW Provisioning&Mediation/PRM
HC-035-735-ENU Huawei Certified Network Associate-SW Provisioning&Mediation/PRM
HC-035-745-CHS Huawei Certified Network Associate-SW OCS&CBS
HC-035-750-ENU Huawei Certified Network Associate-SW IN/AAA/UVC/ EVC
HC-035-810-CHS Huawei Certified Network Associate-Telecommunication equipment survey
HC-035-810-ENU Huawei Certified Network Associate-Telecommunication Equipment Survey